फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

(खाणावळीतील) धृतधारा!

(वृत्त – शिखरिणी)

सुवर्णाची वल्लि प्रचलित जणूं काय गमते !
नभांतूनी भूमीवरति चपला वा उतरते !
पडे खालीं केव्हां त्वरित, नयनांला न दिसते !
नभीं वा पातालीं लपलि धृतधारा न कळते !                १

करमणूक, ११ मार्च १८९३, पृ. १५६

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक