फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

चिरवियुक्ताचा उद्धार !

(शार्दुलविक्रीडित)

वृष्टी-मागुनि चन्द्रकान्तिधवला ती ये शरत् साजिरी,
तैसा रम्य वसन्त तीव्र शिशिरामागूनि तो येतेस,
सुतिक्लेश सरे अनन्तर सुखा तें तान्हुलें देतसे,
पाणी ओसरतां समग्र भरती येते पुन: सागरीं.
द्युत्याविष्कृति मोक्षकाल करितो खग्रास झाल्यावरी,
कृष्णानन्तर शुक्ल पक्ष चढती तो कौमुदी घेतसे,
प्रात:काल सुरेख गाढ रजनीमागूनि तो होतसे,
होतां दारुण कल्प-अन्त फिरुनी सृष्टि स्मिता आदरी :-

या गोष्टी गणणें असे सुलभ गे त्यांला, जयांच्या मनीं
आशातन्तु नसे अजूनि तुटला; ते भाग्यशाली खरे !-
कान्ते ! मत्सम गे परन्तु असती जे या अभागी जनीं,
त्यांची वाट विपत्समाकुल जगीं होणार कैशी बरें ।
उत्कण्ठाज्वलनें तुझा विरह हा टाकी मला पोळुनी,
या गोष्टी गणतां निराश हृदयीं माझ्या भरे कांपरें !

१५ नोव्हेंबर १८९२
करमणूक, १३ मे १८९३, पृ. २२८
काव्यरत्नावली, वर्ष १७ अंक २,
फेब्रुवारी १९०५, पृ. ३२
'यथामूल आवृत्ती', १९६७, पृ. ८४

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक