फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

कोठें जातोस?

(जाति –दिंडी)

“कुठें जाशी?” – शर्करा घ्यावयाला;
अमुक पंताला पुत्र असे झाला,
म्हणुनि आतां इष्टांस वांटण्यास
हवी आहे शर्करा बहू त्यास”                  १

“कुठें जाशी तूं?”- “फुलें आणण्यातें;
तमुक रावाच्या असे लग्न येथें,
वधुवरांला त्या गळां घालण्याला
करायाच्या आहेत तेथ माळा,”              २

“आणि कोठे तूं ?” – “नविन पसारा तो
संसृतीचा मांडीत आज आहें;
म्हणुनि बाजारा करायास जातों;-
घरीं जिवलग ती वाट बघत आहे !”        ३

“आणि तूं रे?” – “जातसें आणण्यासी
वैद्यबोवाला, अमुक वृद्ध यासी
वायु झालाहे!” – “जा ! परेतवस्त्रें
विकत घेउनि शोध तूं गोवर्‍या रे !”        ४

पुढुनि दिसतें मग मढें एक येतां.
“कुठें बाबा जातोस सांग आतां?” –
हवेंतुनि हे पडतात शब्द पाहीं
“कुठें जातों हें मला कळत नाही!”         ५

१२ जून १८८९
मनोरंजन आणि निबंधचंद्रिका,
वर्ष ४, अंक ५, नोव्हेंबर १८८९, पृ. १२७
'यथामूल आवृत्ती', १९६७, पृ. ५०

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक