फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

सुन्दरीदर्शन

(वृत्त-शार्दूलविक्रीडित)

हें सौन्दर्य तुझें बघून सुभगे ! आनन्द होतो मला,
आलेख्यीं लिहिण्या मला गवसला उत्कृष्ट हा मासला;
प्रीतिप्रेरक जो जगीं रस असे शृंगारनामें, रमे,
त्यानें ही भरली लता तनु तुझी माधुर्ययुक्ता गमे !            १

वर्णाया कवनीं मला गवसला उत्कृष्ट हा मासला,
बुद्धीनें असल्या जरी तुजवरी मीं लाविलें दृष्टिला,
आकांक्षा हृदयांतल्या निकट या आतां पहा धांवती –
त्वन्नामादिक सर्वही समजुनी त्या घ्यावया पाहती !            २

- काव्यरत्नावली, वर्ष १६, अंक ८
ऑगस्ट १९०४, पृ. १२८
'यथामूल आवृत्ती', १९६७, पृ. ११९

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक