फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

अढळ सौन्दर्य

(जाति-दिंडी)

तोच उदयाला येत असे सूर्य
अहो क्षितिजावर त्याच नव्हे काय?
तेच त्याचे कर न का कुंकुमानें
वदन पूर्वेचें भरति संभ्रमानें ?                   १

तेच तरु हे तैशाच पुष्पभारें
लवुनि गेले दिसतात पहा सारे !
त्याच वल्ली तैसेंच पुष्पहास्य
हसुनि आजहि वेधिती या मनास !            २


कालचे जे कीं तेच आज पक्षी
कालच्या हो ज्या त्याच आज वृक्षीं
बसुनि गाती कालचीं तींच गानें, -
गमे प्रात: प्रार्थना करिति तेणें !               ३

काल जो का आनन्द मला झाला
तोच आजहि होतसे मन्मनाला;
कालचा जो मी तोच हा असें का? –
अशी सहजच उद्भवे मनीं शंका.               ४

अशी सहजच उद्भवे मनीं शंका
काय समजुनि समजलें तुम्हांला का ?
असे अनुभव कीं – रिझवि एकदां जें
पुन्हा बहुधा नच रिझों त्याच चोजें.          ५

पुन्हां बहुधा नच रिझों त्याच चोजें,
कसें मगं हें वेधिलें चित्त माझें –
आज फिरुनी या सूर्यतरुखगांनीं
आपुलीया नवकान्ति-पुष्प गानीं?            ६

म्हणुनि कथितों नि:शंक ती तुम्हातें, -
असे सुन्दरता अढळ जरी कोठें
तरी करी ती सृष्टींत मात्र वास-
पहा, मोहिल सर्वदा ती तुम्हांस.              ७

१८८६
'यथामूल आवृत्ती', १९६७, पृ. ११

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक