फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

विद्याप्रशस्ति

(शुद्ध कामदावृत्ताच्या चालीवर)

असुनि जीभही, ज्याचियाविना
मौन लागतें घ्यावया जनां,
काय तें बरें? बोलिजे खरें –
ज्ञान तें बरें ! ज्ञान तें बरें !            १

सम्पदा फिकी जीपुढें पडे,
शक्तिचें जिच्यावांचुनी नडे,
कोण ती बरें ? सांगिजे खरें
शारदा बरें ! शारदा बरें !              २

दु:खहेतु ते दूर घालवी,
वसुमतीस जी स्वर्ग भेटवी,
भगवती असी सांग कोणती
ती सरस्वती ! ती सरस्वती !        ३

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक