फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

मूर्तिभंजन

(अभंग)

मूर्ति फोडा, धांवा ! धांवा, फोडा मूर्ति !
आंतील सम्पत्ति फस्त करा !                 १

व्यर्थ पूजाद्रव्यें त्यांस वाहूनीयां,
नाकें घासूनीयां काय लभ्य?                 २

डोंगरींचे आम्ही द्वाड आडदांड,
आम्हांला ते ताड सम्पत्तीची !               ३

कोडें घालूनीयां बसली कैदाशीण,
उकलिल्यावीण खाईल ती !                ४

तिच्या खळीमध्ये नाहीं आम्हां जाणें,
म्हणूनि करणें खटाटोप                      ५

मूर्ति फोडूनीयां देऊं जोडूनीयां
परी विकूनीयां टाकू न त्या.                 ६

विकूनि टाकीती तेंचि हरामखोर
तेचि खरे चोर-आम्ही नव्हें !               ७

- 'यथामूल आवृत्ती', १९६७, पृ. ११४

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक